Juridische kennisgeving en privacybeleid

1) Informatie over de eigenaar

Overeenkomstig artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, volgen hieronder de identificatiegegevens van de eigenaar:

Web:

https://www.immocostabrava.com

https://www.immonautic.com

https://www.immonauticyachting.com

Eigenaar:

IMMONAUTIC CATALUÑA S.L. (hierna IMMOCOSTABRAVA)

Adres:

Rambla 21, 2ᵅ  /  17600   Figueras - Spanje

C.I.F:

B55042667

Telefoon:

+34.972 967 599

Aicat nummer

1812
Kapitaal

 250.000 Euro

2) Voorwaarden voor toegang en gebruik

Elke persoon die zich toegang verschaft tot de website van IMMOCOSTABRAVA wordt beschouwd als een Gebruiker. De gebruiker verbindt zich ertoe de Website en de via de website ter beschikking gestelde diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede zeden en de openbare orde, alsmede met de bepalingen van deze clausules. Bijgevolg bent u verplicht deze website niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of effecten en/of in strijd met wat is vastgesteld, schadelijk voor de rechten en/of belangen van derden of die, op welke manier dan ook, de website kunnen beschadigen of het normale gebruik ervan, of de diensten die via deze site toegankelijk zijn, kunnen belemmeren.

Het gebruik van de Website en/of de Diensten impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding en geldigheid van elk van de clausules in de laatst bijgewerkte versie van deze Juridische Kennisgeving, zodat de Gebruiker zich bewust moet zijn van het belang om deze bij elk bezoek aan de Website door te lezen.

3) Intellectuele eigendom

Het merk IMMOCOSTABRAVA en het bijbehorende grafische merk is een gedeponeerd handelsmerk en de reproductie of het gebruik ervan is verboden zonder toestemming van de eigenaar. Hetzelfde geldt voor elk ander IMMOCOSTABRAVA-handelsmerk dat op de in punt 1 van deze kennisgeving vermelde websites verschijnt.

De legitimiteit van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de inhoud die door derden wordt verstrekt, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze derden.

De broncode, grafische ontwerpen, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden, animaties, software, teksten, evenals de informatie en inhoud op het web worden beschermd door de Spaanse wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van IMMOCOSTABRAVA of licenties van derden. De reproductie en/of publicatie, geheel of gedeeltelijk, van de website, de computerverwerking, distributie, verspreiding, wijziging, transformatie of decompilatie, of enige andere wettelijk erkende rechten van de eigenaar, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

De Gebruiker mag het materiaal dat op het Web verschijnt uitsluitend en alleen gebruiken voor persoonlijk en privé-gebruik, waarbij het gebruik voor commerciële doeleinden of illegale activiteiten verboden is. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan IMMOCOSTABRAVA of aan derden die licenties verlenen. IMMOCOSTABRAVA ziet toe op de naleving van de bovenstaande voorwaarden en op het correcte gebruik van de inhoud die op haar website wordt gepresenteerd, en oefent alle civiele- en strafrechtelijke acties uit die van toepassing zijn in geval van inbreuk op, of schending van, deze rechten door de gebruiker.

Met het oog op het behoud van eventuele intellectuele eigendomsrechten, in het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er een schending is van hun legitieme rechten door de introductie van bepaalde inhoud op de website, moeten zij deze omstandigheid melden aan IMMOCOSTABRAVA onder vermelding van:

 • Persoonsgegevens van de belanghebbende die eigenaar is van de beweerdelijk geschonden rechten. Indien de vordering door een andere derde dan de belanghebbende wordt ingediend, moet hij de vertegenwoordiging vermelden waarmee hij handelt.
 • Vermelding van de door intellectuele-eigendomsrechten beschermde inhoud en de plaats daarvan op het web.
 • Accreditatie van de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten.
 • Uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

4) Privacybeleid

IMMOCOSTABRAVA zet zich in voor de bescherming van de privacy van gebruikers die toegang krijgen tot deze website en/of één van haar diensten. Het gebruik van de website en/of één van de diensten die door IMMOCOSTABRAVA worden aangeboden, houdt in dat de gebruiker de bepalingen in dit privacybeleid aanvaardt en dat uw persoonsgegevens zullen worden behandeld zoals bepaald.

Wij wijzen u erop dat, hoewel er links van onze website naar andere websites kunnen zijn, dit Privacybeleid niet van toepassing is op andere bedrijven of organisaties waarnaar de website wordt doorverwezen. IMMOCOSTABRAVA heeft geen controle over de inhoud van websites van derden en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites.

5) Vragen in verband met privacy

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (GDPR) en de organieke wet 3/2018 van 5 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, verstrekken wij u de volgende informatie over de verwerking van persoonsgegevens die u aan ons kunt verstrekken:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

IMMOCOSTABRAVA

Onze gegevens staan bovenaan deze juridische kennisgeving.

 • Wij verwerken de aan ons verstrekte informatie om onze diensten en producten te kunnen leveren en factureren.
 • Indien u ons uw toestemming geeft, kunnen wij uw gegevens ook verwerken om u informatie te sturen over producten, diensten of activiteiten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen, zolang u een gebruiker van onze diensten bent of informatie wenst te blijven ontvangen.

Wat is de rechtsgrondslag voor ons om uw gegevens te verwerken?

 • De grondslag voor de rechtmatigheid van de verwerking van Persoonsgegevens zal de grondslag zijn die voortvloeit uit de contractuele of precontractuele relatie, het dienstverband of een andere vereiste voor de verwerking van gegevens, zoals de uitdrukkelijke toestemming.
 • (Minderjarigen jonger dan 14 jaar) Er wordt vanuit gegaan dat de informatie die door minderjarigen, jonger dan 14 jaar, wordt verzonden is verzonden met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Indien dit niet het geval is, moet de wettelijke vertegenwoordiger ons daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 • Naleving van de toepasselijke wetgeving of uitvoering van een contract. In specifieke omstandigheden kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een relevante wet/regelgeving, of om onze verplichtingen na te komen uit hoofde van een contract waaraan u onderworpen bent.

Aan wie zullen wij uw gegevens meedelen?

Gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om het doel van de verwerking te bereiken.

Welke rechten heeft de gebruiker en hoe kan hij die uitoefenen?

 • Eenieder heeft het recht bevestiging te krijgen of wij al dan niet zijn persoonsgegevens verwerken.
 • Zij hebben ook het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
 • Belanghebbenden hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, alsmede het recht te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of te verzoeken om verwijdering van dergelijke gegevens wanneer deze, onder meer, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken personen verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval wij deze slechts zullen bewaren voor de uitoefening of de verdediging van vorderingen.
 • In bepaalde omstandigheden en om redenen die met hun bijzondere situatie verband houden, kunnen de betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dat geval zullen wij de verwerking ervan stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.
 • Belanghebbenden hebben ook recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens.
 • Ten slotte hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt uw bovengenoemde rechten uitoefenen door ons een brief te sturen met een kopie van een document dat u identificeert, naar ons adres vermeld aan het begin van deze Juridische kennisgeving.

Hoe zijn wij aan uw gegevens gekomen?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig van de betrokkene, die instaat voor de juistheid van de verstrekte gegevens en verantwoordelijk is voor het meedelen van eventuele wijzigingen daarvan. De met een asterisk gemarkeerde gegevens zijn verplicht om de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Welke gegevens verwerken wij?

De gegevens die wij verwerken, behoren tot de volgende categorieën:

 • Gegevens met een identificerend karakter.
 • Post- of e-mailadressen.
 • Andere in onze formulieren gevraagde gegevens.

Het gaat om beperkte gegevens, aangezien wij alleen de gegevens verwerken die nodig zijn voor het verlenen van onze diensten en het beheer van onze activiteit.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij geven hieronder een gedetailleerde beschrijving van de doeleinden van de gegevensverwerking die door een of meer van de hierboven genoemde verantwoordelijken voor de verwerking wordt uitgevoerd:

 • KLANTENBEHEER: Om de gecontracteerde diensten te kunnen leveren binnen de natuurlijke activiteit van elk bedrijf en om ze te factureren. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de zakenrelatie blijft bestaan of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • BUDGETBEHEER: Om potentiële klanten offertes voor diensten en/of producten te kunnen toesturen. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang u niet verzoekt om stopzetting van deze behandeling.
 • POTENTIEEL KLANTENBEDRIJF: Om mensen met een legitieme belangstelling via alle beschikbare middelen informatie over onze producten en diensten te kunnen toesturen, en hen uit te nodigen voor evenementen waarin zij geïnteresseerd zijn. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang u niet verzoekt om stopzetting van een dergelijke behandeling en worden verzameld na uitdrukkelijke toestemming.
 • SELECTIE VAN PERSONEEL: Om in staat te zijn al die curricula en andere informatie die door kandidaten voor een baan worden verstrekt te beheren en hen op de hoogte te houden van de verschillende vacatures voor een baan die zich voordoen in onze organisatie en/of klanten die de wervingsdienst inhuren. De verstrekte gegevens worden bewaard totdat een opdracht is gegund of totdat van het recht op annulering van deze verwerking gebruik is gemaakt (deze termijn mag niet langer zijn dan een jaar). Kandidaten kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens of de reikwijdte daarvan beperken.
 • BETREKKINGEN MET LEVERANCIERS: Om bestellingen te kunnen plaatsen en diensten te kunnen betalen. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de zakenrelatie blijft bestaan of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • PROJECTBEHEER: Om de gecontracteerde diensten correct te kunnen verlenen, moet men in staat zijn de in het kader van deze diensten noodzakelijke projecten en documentatie te beheren. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de zakenrelatie duurt of gedurende de jaren die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • MULTIMEDIA-BESTANDEN: Bij de verschillende evenementen is het mogelijk dat er video's en/of beelden worden gemaakt voor de verspreiding van de activiteit en/of verantwoording daarvan. De gegevens worden bewaard zolang zij relevant zijn voor de verspreiding van de activiteit of totdat om de annulering ervan wordt verzocht.
 • TOEZENDING VAN AANBIEDINGEN: Als u in het formulier "Contacteer" toestaat dat IMMOCOSTABRAVA de verstrekte informatie kan opslaan en u gerelateerde producten en diensten kan aanbieden, ontvangt u periodiek een nieuwsbrief en een reclame e-mail met nieuwe eigendommen die voor u interessant kunnen zijn.

6) Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wij passen de in artikel 32 van de RGPD vastgestelde beveiligingsmaatregelen toe en hebben derhalve de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico van de gegevensverwerking die wij verrichten, met mechanismen die ons in staat stellen de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente veerkracht van systemen en verwerkingsdiensten te waarborgen.

Enkele van deze maatregelen zijn:

 • Voorlichting van het personeel over het beleid inzake gegevensverwerking.
 • Het uitvoeren van regelmatige back-ups.
 • Controle op de toegang tot gegevens.
 • Regelmatige verificatie-, evaluatie- en beoordelingsprocessen.

7) Uitsluiting van aansprakelijkheid

IMMOCOSTABRAVA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens en informatie op haar website te allen tijde actueel zijn. IMMOCOSTABRAVA garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de juistheid en actualisering van de inhoud van de website, en behoudt zich het recht voor deze inhoud op elk moment te wijzigen. IMMOCOSTABRAVA is niet verantwoordelijk voor de informatie die kan worden verkregen via links die op de website zijn opgenomen.

De commerciële betrekkingen tussen de klanten zullen worden geregeld door de algemene voorwaarden die, indien nodig, door IMMOCOSTABRAVA in een specifiek document voor dit doel zouden worden vastgesteld, of voor de specifieke overeenkomsten die met de klanten kunnen worden overeengekomen.

8) Beleid inzake informatie en commerciële reclame

IMMOCOSTABRAVA verbindt zich ertoe via dit medium geen misleidende reclame te voeren. Voor deze doeleinden, daarom zal niet worden beschouwd als misleidende reclame formele of numerieke fouten die kunnen worden gevonden in de inhoud van de verschillende secties van het web, geproduceerd als gevolg van onderhoud en / of onvolledige actualisering van de informatie in deze secties. IMMOCOSTABRAVA verbindt zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling, deze fouten te corrigeren zodra zij er kennis van heeft gekregen.

IMMOCOSTABRAVA verbindt zich ertoe geen commerciële mededelingen te versturen zonder deze als zodanig te identificeren, overeenkomstig de bepalingen van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel. Voor deze doeleinden wordt alle informatie die aan IMMOCOSTABRAVA-klanten wordt gezonden met het oog op het onderhouden van de bestaande contractuele relatie tussen de klant en IMMOCOSTABRAVA, alsmede de uitvoering van informatietaken en andere activiteiten in verband met de dienst die de klant heeft gecontracteerd, niet beschouwd als commerciële communicatie.

In geval van ontvangst van mededelingen via deze middelen (e-mails, berichten van geautomatiseerde antwoordformulieren en andere communicatiesystemen) delen wij u mee dat de berichten uitsluitend aan de geadresseerde zijn gericht en vertrouwelijke of geheime informatie kunnen bevatten. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u er hierbij op gewezen dat ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking en/of kopiëren verboden is volgens de geldende wetgeving.

Overeenkomstig de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, en Richtlijn 2002/58/EG, delen wij u mede dat u, indien u geen mededelingen en informatie van commerciële aard via dit elektronische communicatiesysteem wenst te ontvangen, ons daarvan langs dezelfde weg in kennis dient te stellen, met vermelding in de onderwerpregel BAJA COMUNICACIONES, zodat uw persoonsgegevens uit onze database kunnen worden verwijderd. Uw verzoek zal binnen 10 dagen na verzending worden verwerkt. Indien wij geen uitdrukkelijk antwoord van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat u onze onderneming aanvaardt en machtigt om de verzending van de bovengenoemde mededelingen voort te zetten.

9) Gebruiksvoorwaarden, bevoegdheid en toepasselijk recht

Het gebruik van deze website impliceert de volledige aanvaarding van de voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving. Deze juridische kennisgeving en alle relaties die tot stand komen tussen IMMOCOSTABRAVA en de gebruiker van de website en zijn diensten vallen onder de bepalingen van de Spaanse wet.

Laatste update: maart 2021